KONDORLINE agency
Kuzmanićeva 7, 21 000 Split
+385 21/483-700 +385 21/483-701
kondorline@kondorline.hr

Opći uvjeti

1. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio ugovora između DELMINIUM TRAVEL D.O.O. – putničke agencije sa sjedištem u Solinu, Matoševa 217, poslovnica Kuzmanićeva 7 u Splitu.(KONDOR LINE) OIB: 59589567565, ID kod HR AB-21-060212002 (u daljnjem tekstu AGENCIJA odnosno ovlaštene agencije i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.
2. PRIJAVE
Putnik se za putovanje koje organizira AGENCIJA može prijaviti u svim poslovnicama AGENCIJE telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Na dan prijave putnik potpisuje prijavnicu-ugovor pod naznakom „Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelost i prihvaćam“ Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima i programu postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora putovanja.
Uz prijavu putnik je dužan navesti podatke, programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju od 35% vrijednosti aranžmana (po osobi), preostalih 65% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 21 dan prije polaska na put ako u programu nije drugačije navedeno.
Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale iz krivih podataka.
Za ‘rezervacije na upit’ treba uplatiti akontaciju 10% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit, AGENCIJA zadržava uplaćenu akontaciju - 10% cijene aranžmana ako u programu nije drugačije navedeno.
Svaka promjena potvrđene rezervacije aranžmana naplaćuje se 100,00 kuna.

3. CIJENE I SADRŽAJ ARANŽMANA
Cijene aranžmana objavljene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa.
Cijene usluga u drugim valutama plaćaju se u HRK prema srednjem tečaju da dan uplate.
Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja.
Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno):
– Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete,
– Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza,
– Ulaznice za objekte koji se posjećuju.
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.
Organizator putovanja AGENCIJA jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode,intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, nesreća i sl.).

4. PRAVO NA POVIŠENJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVIŠENJA CIJENA
Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
- promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,
- promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),
- promjene tarifa hotelijera i prijevoznika.
Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%.
Agencija može o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno.
Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz čl.3 ovog Ugovora.
Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Agencije ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

5. PUTNA DOKUMENTACIJA
Svi putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 5 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu.
Putna dokumentacija podrazumijeva:
1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,
2. za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja,
3. za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje
u vrijeme izdavanja programa. Prehrana,komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu usporedivi.
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u svakom programu posebno.

7. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman sa posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu odnosno cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev (komfor,orijentacija sobe, kat ili sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Vrijeme smještaja u hotel oko 16 sati, a napuštanja hotelske sobe do 10 sati. U apartmanu smještaj poslije 17 sati, napuštanje apartmana do 10 sati.
Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.
Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

8. TROŠKOVI DODATNIH USLUGA
Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga Agenciji uplatiti gotovinski polog u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge, odnosno ovlašćuje Agenciju da izvrši terećenje kreditne kartice u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge.
Ukoliko u trenutku upita cijena dodatne usluge nije poznata, putnik je obvezan uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 kn, odnosno Agencija će za navedeni iznos izvršiti terećenje po kreditnoj kartici.Agencija se obvezuje izvijestiti putnika o raspoloživosti dodatnih usluga najkasnije u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva.Putnik se obvezuje u roku od 24 sata od zaprimanja obavijesti Agencije o raspoloživosti dodatnih usluga uplatiti ukupan iznos cijene usluge, time da se uplaćeni gotovinski polog odnosno iznos plaćen putem kreditne kartice uračunava u cijenu usluge.Ukoliko putnik ne izvrši uplatu u navedenom roku, Agencija zadržava uplaćeni gotovinski polog, odnosno iznos naplaćen terećenjem kreditne kartice.
Ukoliko Agencija u navedenom roku obavijesti putnika o nepostojanju raspoloživih dodatnih usluga, obvezuje se u roku od 2 radna dana od davanja obavijesti, izvršiti povrat uplaćenog gotovinskog
pologa, odnosno izvršiti storno uplate putem kreditne kartice.

9. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA
Na osnovi važećih zakonskih propisa, AGENCIJA pridržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije drugo navedeno,najmanji potreban broj putnika za pojedinu vrstu prijevoza je
sljedeći:
- za putovanje autobusom najmanje 35 putnika
- za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Europi najmanje 20 putnika
- za putovanje na menukontinentalnim zrakoplovnim linijama najmanje 15 putnika
- za putovanje posebno ugovorenim letovima 80% popunjenosti zrakoplova; vlakom ili hidrogliserom – prema uvjetima u pojedinom programu.
AGENCIJA pridržava pravo na potpuno ili djelomičan otkaz ugovora ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili izbjeći, a koje bi da su nastupile u vrijeme sklapanja ugovora za AGENCIJU bile opravdanim razlogom da se ne sklopi ugovor. AGENCIJA pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (novi vozni red,nesiguran položaj države u kojoj je organiziran program, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi na koje AGENCIJA ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu.
AGENCIJA ne može preuzeti odgovornost za promjenu tijekom izvedbe programa uzrokovanu bilo kojom višom silom (3. točka). U takvom slučaju putniku će osigurati usluge u drugom obliku, koliko dopuštaju okolnosti.
Ukoliko AGENCIJA otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa cijene aranžmana, ali nema pravo na namiru troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga što je potrebno za pojedini program. AGENCIJA će putnika neodložno obavijestiti o svakoj
promjeni programa. AGENCIJA ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezerviranom objektu, AGENCIJA će putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak.
Važna napomena - ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu novi ugovor s izmijenjenim uvjetima. Putnik se u roku od najkasnije 2 dana mora izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmjene,organizator putovanja vraća putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik
prihvati izmijenjeni program putovanja, nema pravo na naknadu štete iz tog naslova. Ako putnik ne reagira na izmjenu programa i u roku od 2 dana ne odgovori, smatrat će se da je odustao od predloženog programa.

10. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA
Putnik ima pravo na usmeni ili pismeni otkaz aranžmana prije početka putovanja u prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. AGENCIJA u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja:
- do 30 dana prije polaska - 10% cijene aranžmana, a najmanje 200,00 kn
- 29 - 22 dana prije polaska - 25% cijene aranžmana
- 21 - 15 dana prije polaska - 40% cijene aranžmana
- 14 - 8 dana prije polaska - 80% cijene aranžmana
- 7 - 0 dana prije polaska - 100% cijene aranžmana
nakon polaska - 100% cijene aranžmana
Putnik može predložiti treću osobu da putuje umjesto njega pod uvjetom da snosi troškove promjene imena.Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Uz usmeni otkaz putnik treba napisati otkazni dokument. Ako odbije napisati taj dokument, računa se da nije otkazao putovanje. Ako su u programu određeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja,primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu. ZBOG SVEGA NAVEDENOG, PREDLAŽEMO DA PUTNIKUPLATI OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA U PUTNIČKOJ AGENCIJI ILI IZRAVNO U OSIGURAVAJUĆOJ TVRTKI.

11. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA
Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja.
Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program, odnosno ugovorene usluge, samo uz prethodnu napisanu suglasnost mjesnog (lokalnog) agenta kojega je ovlastila AGENCIJA s tim da putnik o takvoj promjeni obavijesti AGENCIJU kao organizatora putovanja najkasnije 24 sata prije te promjene.
Nepovoljne snježne prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, AGENCIJA će primijeniti navedenu skalu iz. Točke 10, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

12. OSIGURANJE OD OTKAZA ARANŽMANA
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredvinenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 10. ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza.
Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno.Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva.
Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima.
U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.
Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka AGENCIJA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 10. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

13. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA I BOLESTI, OSIGURANJE OD RIZIKA OŠTEČENJA I GUBITKA PRTLJAGE I DRAGOVOLJNO ZDRASTVENO OSIGURANJE OSOBA ZA VRIJEME PUTA I BORAVKA U INOZEMSTVU
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.
U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod AGENCIJE pri čemu AGENCIJA djeluje samo kao posrednik.Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

14. PUTNE ISPRAVE
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za AGENCIJU, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika AGENCIJA pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi.
Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, AGENCIJA može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.
AGENCIJA nije odgovorana za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

15. DEVIZNI I CARINSKI PROPISI
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave.U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

16. ZDRASTVENI PROPISI
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovom zdravlju. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

17. PRTLJAGA
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.
Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage.
(Kod skijaških autobusnih aranžmana putnik može ponijeti 1 komad prtljage + pancerice + skije/snowboard.) Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu.
Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.
Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu. Preporučujemo najam sefa u hotelu za osobne dokumente i dragocjenosti. . Za izgubljenu ili oštećenu prtljagu putnik upućuje prijavu prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta.

18. OBVEZE ORGANIZATORA
AGENCIJAje dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.
AGENCIJA je dužna putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.
AGENCIJA će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće AGENCIJA će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. AGENCIJA nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta.

19. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države, kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za načinjenu štetu.
Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nenamjerno, prouzroči organizatoru putovanja odnosno davatelju usluge.
Putnik odgovara za štetu organizatoru putovanja ako iznosi neistine kojima povređuje čast i ugled organizatora putovanja

20. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora po osnovi ugovorene usluge.
Putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu pismenim putem. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.
Važna napomena - organizator ne prihvaća reklamacije na LAST MINUTE aranžmane - ponude u zadnji čas ka oni na posebne ponude.
Pritužbeni postupak:
- Odmah na samom mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
- Ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom pismeni zapisnik-izjavu.
- Najkasnije 7 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu izjavu potpisanu od predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje
primi u navedenom roku od 7 dana.
- Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe (do 30 dana) zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja.
- Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila.
Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos
aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.
- U svim aranžmanima gdje AGENCIJA nastupa kao posrednik prodaje za provedbu je odgovoran agencija organizator putovanja

21. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA
AGENCIJA je zaključila jamčevno osiguranje za turističke paket aranžmane kod CROATIA OSIGURANJA d.d. br. Ugovora 298290000094
Croatia osiguranje d.d. jamči da će sukladno zakonu o pružanja usluga u turizmu NN 68/07 putniku nadoknaditi :
1. cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja izostanu usluge putovanja
2. troškove, koji su nastali ubog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, za povratka putnika u mjesto polaska.
U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja putnici koji se zateknu na putovanju trebaju se odmah javit filijali Croatia Osiguranje d.d. Split na tel 021/302-817, 021/302-831,

22. OSIGURANJE ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, AGENCIJA ima s ALLIANZ OSIGURANJEM sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

23. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju menusobnu komunikaciju.
AGENCIJA se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.
Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu.
Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka i mogu se koristit u svrhu marketinških akcija

24. NADLEŽNOST SUDA
Za slučaj spora protiv putnika ili AGENCIJE mjerodavan je sud u Splitu .

Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja. Split , 04.10.2013.